100

OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Wznowienie działalności rawickiego Państwowego Liceum i Gimnazjum w Rawiczu nastąpiło wkrótce po wycofaniu się z Rawicza Niemców. Jeszcze przed ostateczną klęską III Rzeszy, 8 marca 1945 roku, w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 6, miało miejsce  pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej  Gimnazjum Państwowego w Rawiczu. W związku z nieobecnością przedwojennego dyrektora szkoły – Tomasza Maślaka, inspektor szkolny Stanisław Nowotny wyznaczył na kierownika placówki Mieczysława Heimratha. W posiedzeniu pierwszej Rady Pedagogicznej, poza wymienionymi osobami udział wzięli nauczyciele: ks. Alojzy Beeker, Maria Cepurska, Józef Chuchracki, Stanisław Jęczkowski, Edmund Kaizer, Bogdan Kokociński, Jan Lipiński, Elżbieta Lubiatowska, Izabela Pendiasówna.  Członkowie Rady omówili szeroki zakres spraw związanych ze wznowieniem działalności szkoły ogólnokształcącej w Rawiczu. Pierwszą siedzibą szkoły po wojnie był budynek w Sierakowie, następnie przedwojenny budynek szkoły, czyli obecna siedziba SP3. W 1948 roku szkołę przeniesiono do budynku po Seminarium Nauczycielskim przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 29, gdzie obecnie ma swoją siedzibę.

W roku szkolnym 1948/1949 w związku z reformą systemu szkolnictwa, która polegała na stworzeniu jednolitej szkoły stopnia podstawowego i licealnego, w Rawiczu zaczęła funkcjonować Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca - jedenastoletnia szkoła ogólnokształcąca, która  obejmowała obowiązkową 7 -letnią szkołę powszechną i 4-letnie liceum, oparte na zasadzie dobrowolności. 

W pierwszych latach po wojnie funkcję dyrektora pełnili kolejno: Mieczysław Heimrath, Tomasz Maślak (1945-1954) i Krystyna Jankowska (1954-1973).

Krystyna Jankowska

KRYSTYNA  JANKOWSKA
DYREKTOR W LATACH 1954 - 1973

Warunki pracy i nauki w okresie powojennym były niezwykle trudne, co wynikało oczywiście ze zniszczeń wojennych i niedoboru środków finansowych. Brakowało mebli, pomocy naukowych, środków dydaktycznych i podręczników. Mimo jednak tych obiektywnych trudności, już w roku 1950 szkoła posiadała dwie pracownie: fizyczną i chemiczną, cztery gabinety: fizyczny, chemiczny, biologiczny i geograficzno-historyczny oraz salę gimnastyczną. W następnych latach systematycznie uzupełniano zasoby biblioteki oraz otwarto pracownie: biologiczną i wychowania technicznego. W związku z narzuceniem po wojnie Polsce ustroju komunistycznego, uczniowie i nauczyciele poddawani byli indoktrynacji. Szczególnie intensywnie  odbywała się ona w okresie stalinowskim, czyli w latach 1948-1956, na szczęście nie przynosiła wymiernych rezultatów. 

Wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz migracje ludności powodowały zwiększenie się liczby uczniów, w związku z czym, podjęto starania o  uruchomienie internatu. Potrzebne na ten cel fundusze pochodziły z dotacji Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, dobrowolnych dotacji gmin byłego powiatu rawickiego i powiatów sąsiednich oraz ze składek rodziców. Ponadto powołano do życia Towarzystwo Burs i Stypendiów na czele z miejscowym lekarzem, Stanisławem Dzieciuchowiczem. To właśnie przy znaczącym udziale tego Towarzystwa 14 września 1947 r. nastąpiło uroczyste otwarcie internatu w budynku dawnej szkoły niemieckiej przy  ulicy Wałów  Jarosława Dąbrowskiego 2, gdzie obecnie znajdują się biura starostwa. Początkowo z internatu korzystało blisko 60 uczniów. Funkcję kierownika placówki pełnili kolejno: Józef Chuchracki, Renata Lepieszo, Stanisława Wierzbicka, Tomasz Andrzejewski, Roman Lamparski i Kazimiera Wiśniewska.

W latach sześćdziesiątych, przy stałym wzroście liczby uczniów i tych samych warunkach lokalowych, utrzymanie szkoły stopnia podstawowego i licealnego okazało się niemożliwe, dlatego z początkiem roku szkolnego 1964/65 dokonano oddzielenia klas podstawowych od licealnych. Klasy podstawowe przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 4. Licea, w tym rawickie, rozpoczęły realizację własnego programu na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Dyrektorem Liceum w Rawiczu była  wówczas  Krystyna Jankowska. W omawianym okresie dokonywał się szybki rozwój rawickiego liceum, co najlepiej potwierdza wzrost liczby oddziałów z 8 do 21 w roku 1973. Gabinet geograficzno-historyczny zamieniono na dwie klasopracownie i przystąpiono do tworzenia nowych gabinetów. 

Dynamiczne zmiany zaszły w latach siedemdziesiątych. Od roku szkolnego 1973/74 dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego był Eugeniusz Kopczyński. Ten rok okazał się rekordowym pod względem liczby uczniów i nauczycieli. Uczęszczało wówczas do szkoły 735 uczniów i pracowało 36 nauczycieli. Poziom wyposażenia szkoły w pomoce i środki dydaktyczne (zakupione zostały grafoskopy, rzutniki automatyczne, telewizory, magnetowid, kamera telewizyjna z monitorem, zradiofonizowano budynek szkolny) był na tyle wystarczający, że umożliwił wprowadzenie nauczania w klasach profilowanych. Dodatkowo młodzież mogła rozwijać się poprzez uczestnictwo w zajęciach kół przedmiotowych (polonistyczne, romanistyczne, historyczne, biologiczne, chemiczne, matematyczne, fizyczne, techniczne, fotograficzne i artystyczne) oraz pracę w różnych organizacjach (SKKT, SKS „Sagitta”, HSPS, LOP, PCK, LOK). Wytężona praca nauczycieli i uczniów oraz wzbogacona baza dydaktyczna przełożyły się na sukcesy odniesione w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Astronomicznej, Artystycznej i Języka Francuskiego.   

DYREKTOR EUGENIUSZ KOPCZYNSKIEUGENIUSZ KOPCZYŃSKI
DYREKTOR W LATACH 1973 - 1991

Ważną rolę wychowawczą spełniał w tym okresie teatr „Koniugacja”, założony i kierowany przez polonistę, Mariana Przybyła. Obecnie nazwa teatru odnosi się do całego ruchu w kulturze szkolnej i rozwija się  w nowych pokoleniach i różnych formach. W latach 1974-1977 podjęto w szkole szereg przedsięwzięć remontowych.  Przede wszystkim założono centralne ogrzewanie (budynki szkolne zostały podłączone do kotłowni Zakładów Urządzeń Gazowniczych „Gazomet”), wymieniono instalacje elektryczne, w bocznym wejściu wymieniono schody drewniane na betonowe, odnowiona została sala gimnastyczna i aula, a na podwórku szkolnym powstało asfaltowe boisko. Remonty objęły również internat.

Bardzo cennym przedsięwzięciem z tego okresu było utworzenie w 1977 r., z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora, Kazimierza Wróblewskiego, banku podręczników. Jego członkami na zasadzie dobrowolności zostali wszyscy uczniowie. Bank funkcjonuje do dziś,  gwarantując uczniom zaopatrzenie w potrzebne podręczniki od pierwszego dnia nauki,  jednocześnie znacznie ograniczając wydatki z budżetu rodzinnego na ten cel. Szacuje się, że dzięki bankowi rodzice zmniejszają wydatki na książki o 2/3. Ponadto środki gromadzone na koncie banku podręczników pozwalają na systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Przez wiele lat opiekunem banku podręczników był  Pan Wojciech Danielczyk - bibliotekarz.

W latach siedemdziesiątych, w związku z zapowiedzianą reformą i niżem demograficznym, władze oświatowe zalecały tworzenie zespołów szkół ogólnokształcących. Taki zespół powstał 1 sierpnia 1980 roku również w Rawiczu. Obejmował 16 klas Liceum Ogólnokształcącego i 9 klas Szkoły Podstawowej nr 6. Dyrektorem został  Eugeniusz Kopczyński.

Koniec lat siedemdziesiątych wieńczyło nadanie szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego, działacza niepodległościowego zaangażowanego w przygotowanie powstania styczniowego, w którym nie dane mu było jednak wziąć udziału  ze względu na aresztowanie i skazanie na 15 lat katorgi. W drodze na Syberię Jarosław Dąbrowski zdołał zbiec z więzienia przejściowego w Moskwie, a następnie przedostać się do Francji, gdzie włączył się w rewolucyjny ruch Komuny Paryskiej. Zmarł w wyniku odniesionych ran podczas walk w dzielnicy Montmartre. Uroczystość nadania szkole imienia połączona była z obchodami 60-lecia jej funkcjonowania. 

PATRON JAROSLAW DABROWSKIJAROSŁAW DĄBROWSKI
PATRON SZKOŁY

W latach osiemdziesiątych, mimo trudności, z jakimi borykało się polskie szkolnictwo, niedofinansowane z powodu głębokiego  kryzysu gospodarczego, do jakiego doprowadziły władze komunistyczne, determinacja dyrekcji i nauczycieli przyczyniła się do efektywnej realizacji programu dydaktycznego, czego wyrazem były m.in. sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej. Na poprawę jakości kształcenia niewątpliwie  wpływ miała decyzja  wprowadzona w 1983 r. dotycząca wyższych wymagań wobec zdających egzamin dojrzałości. 

Bardzo ważnym wydarzeniem, w tamtym okresie, dla społeczności szkolnej było wręczenie Liceum Ogólnokształcącemu w Rawiczu sztandaru. Uroczystość odbyła się 27 kwietnia 1985 r. i towarzyszyły jej liczne imprezy oraz spotkania.

sztandar nowy 2 1sztandar nowy 2 2

SZTANDAR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU

kwiecien2012

POCZET SZTANDAROWY I LO W RAWICZU
PODCZAS AKADEMII Z OKAZJI POŻEGNANIA MATURZYSTÓW,
KWIECIEŃ 2012 R.

pazdziernik2017

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
PAŹDZIERNIK 2017 R.

Nowością w pracy wychowawczej w tamtym  czasie był udział w pracach agendy ONZ do spraw oświaty, nauki i kultury – UNESCO. Od 1980 r. LO w Rawiczu realizowało rozszerzony program wychowania w duchu pokoju. Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie brali udział w różnych przedsięwzięciach szkół stowarzyszonych w UNESCO, np.: wyjazdach, obozach językowych i sesjach naukowych.

W  1989 roku rozpoczął się proces  zasadniczych przeobrażeń ustrojowych w naszym kraju. Nie ominął on oczywiście edukacji. Szkoła stała się miejscem, w którym położono  nacisk na kształtowanie postaw twórczych, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Pierwszym dyrektorem, po transformacji ustrojowej został, Andrzej May. W roku  1991 funkcję tę objęła Barbara Igielska. Pod jej kierunkiem wprowadzono nowe rozwiązania - m.in. w miejsce dotychczas obowiązujących profili kształcenia wprowadzono zajęcia fakultatywne,  wybierane przez uczniów w trzecim i czwartym roku nauki, co dało uczniom możliwość indywidualnego wyboru kierunku kształcenia i w większym stopniu realizowania własnych zainteresowań. Rozwiązania te wychodziły naprzeciw oczekiwaniom nie tylko uczniów, ale także ich rodziców i lokalnego środowiska.  Do zadań stałych realizowanych w liceum należały wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni, udział młodzieży w konkursach i imprezach proponowanych przez UNESCO oraz olimpiadach. Rezultatem tych działań były wyniki osiągane przez uczniów w pracy lekcyjnej oraz sukcesy w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Biologicznej oraz licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych.

DYREKTOR BARBARA IGIELSKABARBARA IGIELSKA
DYREKTOR W LATACH 1991 - 2005

W dobie starań Polski o przyjęcie do struktur organizacji skupiających demokratyczne kraje europejskie bardzo ważnym elementem kształcenia stała się edukacja europejska. Zapoczątkowana w latach 90. realizowana była zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Młodzież organizowała imprezy kulturalne i artystyczne, odbywały się konkursy, przygotowywane były wystawy, organizowane spotkania z politykami i pracownikami akademickimi. W 1997 r. utworzony został Klub Europejski przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, którego opiekunem była mgr Kazimiera Kirstajn. Skupiał on znaczną część społeczności uczniowskiej, a jedną z najważniejszych imprez przez niego organizowanych stał się „Okrągły Stół  Klubów Europejskich Powiatu Rawickiego”, a później „Forum Szkolnych Klubów Europejskich Powiatu Rawickiego”.

2007 Warszawa Zjazd Szkolnych KEZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH
WARSZAWA, MAJ 2007 R.

31 sierpnia 1991 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawiczu i od 1 września ponownie zaczęły funkcjonować, jako samodzielne placówki, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Liceum Ogólnokształcące. Od 1 września 1994 r. pełna nazwa szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego. 12 października 1996 r. uroczyście obchodzono 75-lecie rawickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

foto publikacja 75 lecieJUBILEUSZ 75.LECIA
OKOLICZNOŚCIOWA PUBLIKACJA
(zachęcamy do obejrzenia pod tym linkiem)

Początek XXI wieku, to dla polskiej edukacji okres wdrażania ważnej reformy. W jej wyniku  zmieniona została struktura polskiego szkolnictwa. Po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie kontynuowali naukę w trzyletnim gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej, w tym w trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Pierwsi absolwenci gimnazjów rozpoczęli naukę w ILO w Rawiczu w 2002 r. i po trzech latach wytężonej pracy, przystąpili  do nowego typu egzaminu maturalnego. Reforma szkolnictwa wymusiła zastosowanie nowych oddziaływań pedagogicznych oraz metod nauczania, związanych z reformą programową, co zaowocowało dobrymi wynikami na maturze, a także większą aktywnością młodzieży w pracy pozalekcyjnej, która przejawiała się między innymi uczestnictwem w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz sukcesy w  olimpiadach i konkursach. 

W 2006 r. dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego została mgr Jolanta Hryniowska.  Pod jej kierownictwem uroczyście obchodzono 90-lecie rawickiego Gimnazjum i Liceum. Nauczyciele i uczniowie przygotowali z tej okazji okolicznościowe wystawy prezentujące między innymi sylwetki wybitnych absolwentów rawickiej szkoły, wzbudzającą szczególne zainteresowanie i powodującą przysłowiową „łezkę w oku” ekspozycję pamiątek, oraz wspaniały koncert, na którym przedstawiono  prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły oraz osiągnięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych jej uczniów. W trakcie obchodów odwiedziło szkołę wielu absolwentów młodszych i starszych roczników, którzy z wielkim sentymentem wspominali edukację w rawickim liceum. 

DYREKTOR JOLANTA HRYNIOWSKA

JOLANTA HRYNIOWSKA
DYREKTOR W LATACH 2005 - 2011

90 lecie 290 lat

W tym okresie młodzież rozwijała swoje zainteresowania angażując się w kolejne projekty i programy o charakterze edukacyjnym oraz artystycznym. Systematycznie unowocześniana i rozbudowywana była baza lokalowa –  wybudowana została m.in. nowoczesna sala sportowa, w której jednocześnie prowadzone mogą być zajęcia dla trzech grup, wymieniono pokrycie dachowe na budynku szkolnym oraz prawie wszystkie okna. 

Wyjątkowym wydarzeniem w życiu szkoły w roku 2009  było spotkanie z absolwentką I LO – Anitą Włodarczyk, dwukrotną złotą medalistką igrzysk olimpijskich, czterokrotną mistrzynią świata oraz wielokrotną rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem. W roku 2012  Anita Włodarczyk ponownie odwiedziła szkołę, dzieląc się wrażeniami po Olimpiadzie w Londynie.

2012 10 02 spotkanie anita wlodarczyk2012 10 02 spotkanie anita wlodarczyk 3SPOTKANIE Z ANITĄ WŁODARCZYK
2 PAŹDZIERNIK 2012 R.

W 2011 r. dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu została mgr Łucja Dera. Funkcję wicedyrektora pełni Pan Jacek Niemczynowski, a od 2016 r. również Pani Elżbieta Jagodzińska.

Jednym z pierwszych działań nowej dyrektor było wprowadzenie dziennika elektronicznego Librus. Szkoła wyposażona została w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne – strefę WiFi, platformę e-learning. Kontynuowana była praca mająca na celu podniesienie poziomu edukacji zarówno w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, jak i poprzez włączanie się szkoły w realizację kolejnych projektów edukacyjnych. Pod kierownictwem nowej dyrektor wprowadzone zostały zmiany dotyczące profili kształcenia, które umożliwiły uczniom niektórych klas swobodniejszy wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym.

DYREKTOR LUCJA DERA

ŁUCJA DERA
DYREKTOR OD 2011 R.

14 października 2012 roku, podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odsłonięto tablicę upamiętniającą Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, które istniało w murach naszego Liceum w latach 1920 - 1935.

2012 DEN odsloniecie pamiatkowej tablicy 12012 DEN odsloniecie pamiatkowej tablicy 2ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
PAŃSTWOWE SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE MĘSKIE
14 PAŹDZIERNIK 2012 R.

29 kwietnia  2014 r.  odbyła się debata „Europa w naszych oczach” zorganizowana z okazji  10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2001 – 2004, absolwentka  naszego  liceum.

W roku szkolnym 2016/2017, w związku z decyzją władz powiatowych dotyczącą rawickich „ogólniaków”, naukę i pracę w I LO rozpoczęli  uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów. Początek nowego roku szkolnego stał się również okazją do podniosłej uroczystości upamiętniającej postać długoletniego nauczyciela Gimnazjum i Liceum w Rawiczu, Kazimierza Cepurskiego. Na rawickim cmentarzu, 17 września, odsłonięto pomnik w formie obelisku na grobie tego wybitnego pedagoga. Imię Kazimierza Ceperskiego nadano także nowej  sali sportowej, na której umieszczono tablicę upamiętniającą postać nauczyciela. Uroczystość odbyła się podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które połączono z otwarciem nowego kompleksu sportowego powstałego na miejscu starego boiska szkolnego.

2016 09 17 cepurski odsloniecie pomnika 1

2016 09 17 cepurski odsloiecie pomnika 2ODSŁONIĘCIE POMNIKA NA GROBIE KAZIMIERZA CEPURSKIEGO
17 WRZESIEŃ 2016 R.2016 10 14 cepurski odsloniecie pamiatkowej tablicyNADANIE IMIENIA KAZIMIERZA CEPURSKIEGO
NOWEJ SALI SPORTOWEJ
12 PAŹDZIERNIK 2016 R.

W roku szkolnym 2017/18 w I LO w Rawiczu zaczęła funkcjonować pierwsza klasa mundurowa i rozpoczęła się współpraca szkoły z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku oraz Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  

W związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, od 2019 r. cykl kształcenia w liceum trwa 4 lata.

W roku jubileuszowym do szkoły uczęszcza 560 uczniów (stan na dzień 15 kwietnia 2020r.), którzy uczą się w 21 profilowanych oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 43 nauczycieli. Szkoła zatrudnia dwóch pracowników na stanowiskach administracyjnych oraz 8 pracowników na stanowiskach obsługowych.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Zajęcia edukacyjne odbywają się w pracowniach przedmiotowych i językowych. Szczególne zainteresowania wzbudzają pracownia chemiczna, biologiczna, fizyczna i geograficzna.

Szkoła dysponuje także nowoczesną  halą sportową,  boiskiem wielofunkcyjnym i siłownią zewnętrzną. Uczniowie mają także do swej dyspozycji boisko szkolne z ławkami rekreacyjnymi oraz altanę, nazywaną przez wszystkich „zieloną klasą”.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia i osiąganych sukcesów było kilkukrotne otrzymanie przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu tytułu BRĄZOWEJ SZKOŁY w prestiżowym rankingu najlepszych liceów w Polsce.

brazowe liceum 2020

Rok szkolny 2019/2020 stanowił szczególne wyzwanie nie tylko dla I LO w Rawiczu, ale i całego systemu oświaty. Polska, jak i cały świat zmagała się z pandemią COVID-19, co odcisnęło znaczne piętno na życiu każdego z nas. Wprowadzono tzw. „zdalne nauczanie”, które zbiegło się czasowo z obchodami 100-lecia szkoły.

W kalendarium tego niezwykłego jubileuszu  zaplanowano  wiele imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych, spotkań młodzieży z absolwentami. Ta trudna sytuacja spowodowała, że przebieg tych obchodów musiał zyskać inny charakter, często w wymiarze  multimedialnym. Jednak mamy nadzieję, iż mimo tych czynników, długa i barwna tradycja I LO została odpowiednio wyeksponowana.

 

100 lecie plakat

 

 KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU 2020:

 1. Agnieszka Banaszkiewicz
 2. Joanna Bukowska
 3. Katarzyna Chromicz
 4. Patrycja Chudzińska
 5. Wojciech Danielczyk
 6. Łucja Dera
 7. Dariusz Flasza
 8. Eliza Franciszkiewicz -Łakoma
 9. Radosław Grobelski
 10. Iwona Guzikowska
 11. Elżbieta Jagodzińska
 12. Anna Jakubowska
 13. Hanna Janura
 14. Edyta Juszkowska
 15. Joanna Kaczmarek
 16. Szymon Kaczmarek
 17. Ewa Kalisz
 18. Dorota Kasperczak
 19. Błażej Kasprzak
 20. Izabela Komisarska
 21. Łukasz Konatowski
 22. Karolina Kononowicz
 23. Natasza Kopczyńska-Flasza
 24. Andrzej Lisek
 25. Paweł Łukasiewicz
 26. Marta Maćkowiak
 27. Justyna Malepsza-Węcłaś
 28. Tomasz Maruwka
 29. Aleksandra Masełkowska
 30. Agnieszka Matysiak
 31. Tomasz Matysiak
 32. Marzanna Niedźwiadek
 33. Jacek Niemczynowski
 34. Anna Noga
 35. Nowicka Adrianna
 36. Maria Nowińska
 37. Hanna Pawlak
 38. Kinga Popiel
 39. Urszula Przybylska
 40. Magdalena Ratajczak
 41. Katarzyna Szafrańska
 42. Renata Skowronek
 43. Marlena Staśkiewicz
 44. Adam Staśkowiak
 45. Justyna Szajerka
 46. Katarzyna Szurek - Mika
 47. Bogumiła Tarapata
 48. Urszula Urbanowicz
 49. Monika Waloszek - Gąsior
 50. Kazimiera Wawrzyniak-Balcer
 51. Dagmara Węgielnik
 52. Danuta Żurkowska
 53. Danuta Żyto

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

 1. Katarzyna Organistka
 2. Elżbieta Samól / Marta Kurkiewicz

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 1. Zbigniew Błaszczak
 2. Henryk Górniak
 3. Aneta Kolibabka
 4. Barbara Kowalska
 5. Wioleta Mądrzak
 6. Małgorzata Płucieniczak
 7. Katarzyna Ratajczak
 8. Renata Sobierajska

Opracowała:
Iwona Guzikowska
Nauczycielka historii